– Man blir beklämd. Kommunstyrelsens svar andas ett totalt ointresse på att hitta en lösning. Vi har problem med ungdomar som inte har möjlighet att syssla med sitt intresse, och därför kör på cykelvägar så att folk blir rädda. Men ju större kommunen blir desto mindre yta har de att fara runt på. Därför måste vi hitta en yta där de kan göra det, och en plats att meka på. Säger Kenneth Sandberg (sd), efter omröstningens utfall.

Nedan följer motionen i sin helhet:

Motion om motorintresserad ungdom
Ungdomars framfart med mopeder ute i samhället medför störningar och olycksrisker. Intresset och behovet är dock en naturlig del i utvecklingen och bör ges en konstruktiv lösning. En sådan kan bestå i att kommunen upplåter lämplig plats för moped- och MC-åkning.
Området för mopeders och lätta motorcyklars ”fria framfart” bör ligga på rimligt avstånd från boende och omgärdas av såväl viss inhägnad som särskilda bestämmelser. Det senare talar för att aktiviteterna där lämpligen utövas under kommunalt ansvar och överinseende, exempelvis som en gren av fritidsgårdarnas verksamhet. Skydds- och försäkringsfrågor kan därefter i praktiken hanteras genom ömsesidigt ansvarstagande. Geografiskt bör två områden anordnas, ett vardera i kommunens östra respektive västra del.
Förslagsvis borde i östra delen den f.d grustäkten i Stävie vara ett alternativ. Området är redan inhägnat och en del av den tidigare AMU-körslingan skulle kunna utnyttjas. Därtill finns i omedelbar anslutning tomma kommunägda lokaler lämpliga som ”depå” och verkstad.
I västra kommundelen har också där en f.d grustäkt periodvis nyttjats för MC-åkning. Området ligger på rimligt avstånd från bebyggelse, söder om Lödde Sandskog.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
– att kommunen upplåter områden för ”fri framfart” av moped och lätt motorcykel.
– att två områden, ett vardera i kommunens östra respektive västra del, upplåtes.
– att verksamheten bedrivs under kommunalt ansvar.
– att målsättningen ska vara att verksamheten igångsättes våren 2008.
Kävlinge den 19 oktober 2007
För Sverigedemokraterna
Kenneth Sandberg
Jana Lund
Erling Hansen
Inge Ljung
Bertil Andersson