Vad det gäller Sveriges miljöpåverkan gällande utsläpp av växthusgaser från fordonstrafiken har jag sammanställt lite fakta. Detta är en del som kan vara väl värt att väga in i beslut om nivån på drivmedelsskatterna.

1. Sveriges utsläpp
I Sverige har vi bland de lägsta totala koldioxidutsläppen i västvärlden. Värt att notera är att vi bara ligger ca 50 % högre än Kina per capita. Jämfört med de andra industriländerna är vi således ”bäst i världen” i nuläget. Vi har tagit vårt ansvar gentemot omvärlden. Jag säger nu inte att vi ska sluta bli bättre, bara att det räcker att vara bäst i världen! Mer kan ingen begära!

2. Sveriges reella inverkan
Sverige har ungefär 1,4 promille av värdens totala befolkning. Svenskarna släpper ut ca 1,6 gånger så mycket koldioxid per person jämfört med ett genomsnitt av värdens befolkning. Således innebär det att Sverige släpper ut 2,2 promille av den koldioxid som släpps ut. Det är samma som 0,22 %.
Ca 25 % av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från vägtransport. Utav dessa 25 % är det ca två tredjedelar som kommer från personbilstrafiken.
Vår personbilstrafik släpper med dessa siffror ut 0.0022*0.25*0.67= 0.00036 eller i procentform 0.036 % av värdens totala koldioxidutsläpp. Beakta då att koldioxiden endast är En av flera konstaterade växthusgaser.
Vad händer nu om vi minskar privatbilismen med till exempel 20 %? Jo, då sänker vi de totala utsläppen av koldioxid, i ett globalt perspektiv, med 0.007 % (70 miljondelar) Såvida vi bortser från punkt 4 nedan!

Perspektiv: Hur mycket bättre mår en människa med 40 kilos övervikt av att gå ner 2,8 gram?

3. Etanol
Etanolproduktionen är inte lösningen på värdens energiproblem. Till och börja med så går det ofantliga arealer med odlingsbar mark i anspråk. Denna mark kommer att behövas för framtidens matproduktion. Man måste även vara fullt medveten om att för att bereda för odlingsbar mark måste man röja skog… ta bort den skog som skall finnas där för att absorbera koldioxiden som vi släpper ut. Ca 20% av de förhöjda koldioxidvärdena i atmosfären beror på människans avverkning av vegetation.

4. Fossila bränslen + alternativ
Produktion av till exempel etanol minskar inte användandet av fossila bränslen. Detta beror helt enkelt på att oljan, gasen och kolen är en bristvara och att allt som produceras används. Man får vara bra naiv om man tror att oljebolagen slutar pumpa upp så mycket olja de bara kan bara för att Sverige efterfrågar ett antal % mindre mängd råolja. Oljan är nämligen redan idag en bristvara, vilket inte minst världsmarknadspriset på råolja skvallrar om. Det enda de alternativa bränsletyperna leder till är att vi konsumerar mer energi.

5. Teknisk utveckling
Ett av de mer intressanta argumenten för en hög energiskatt är att det driver på den tekniska utvecklingen. Det är nog sant till viss del, men vi är ännu långt ifrån några revolutionära framsteg. Kanske kan vi lyckas att utveckla ny teknik som vi sen kan exportera som lön för mödan, men det är trots allt endast spekulationer. Bara för att vi i Sverige lägger mycket pengar på miljöforskning är det absolut ingen garanti att vi i Sverige kommer med de revolutionerande innovationerna. Fram till dess så kommer dock den höga energiskatten att verka som en bromskloss för den svenska ekonomin.

Sammanfattning/Slutsats

¤ Vi kan inte, som det lilla land vi är, påverka växthuseffekten genom mindre privat bilism. Dels för att högre skatt på bensinen inte nämnvärt ändrar folks beteende gällande antal mil på vägen, dels för att andra kommer att använda oljan om vi inte gör det och dels för att vi helt enkelt är ett för litet land som redan gjort många av de åtgärder som är realistiska.

  • Koldioxiden är bara en av flera erkända växthusgaser.
  • Etanol är inte lösningen.
  • Sverige är redan idag bäst i värden på miljöarbete.
  • Det enda vi i realiteten kan påverka gällande de globala utsläppen av koldioxid är att verka som moralisk förebild (utrikespolitik) samt att utveckla ny teknik.

Josef Fransson, SD-Motor