Undertecknad har idag (13-04-22) till Skövde kommunfullmäktigt lämnat in en motion som föreslår en förstudie om att ombilda Skövde flygplats som multiarena för motorsport. Motionen lyder enligt nedan:

Skövde flygplats används sparsamt för de ändamål den en gång byggdes för, nämligen kommersiellt flyg. Jag ser dock möjligheter att utveckla verksamheten där ytan och anläggningen skulle kunna användas till fler saker än bara den begränsade flygtrafik som sker idag, vid sidan av hobbyflyget. På sina håll runt om i landet har man byggt om oanvända landningsbanor för motorsport. Det jag åsyftar är att man skall undersöka möjligheten att göra det samma i Skövde, samtidigt som flygfältet kan fortsätta att nyttjas för start och landning av frakt och eventuellt inrikesflyg. Olika aktörer får helt enkelt dela på tiden. Skövde är en motorstad genom Vovlos lastbils- och personbilsmotorfabriker. Tyvärr är motorsporten, som på många sätt är en resurs för industrin, tämligen blygsam i Skövde.

I min vision är basen i projektet en fullskalig modern banracing-bana, där start- och landningsbanan är en del av bansträckningen. Ambition skall vara att locka stora motorevenemang till Skövde, så som STCC eller till och med internationella mästerskap. Anläggningen kan sen kompletteras med till exempel motocrossbana, speedwayarena med mera, för att fullt ut kunna nyttja synergieffekter sinsemellan genom gemensamma parkeringsplatser, mobila läktare och annan infrastruktur. Redan idag finns en gokartbana i anslutning till området.

En banracing-bana skulle kunna användas till mycket. Förutom motortävlingar skulle den kunna användas i trafikskoleändamål, som testbana för bilindustri och andra intressenter, sport och hobby för ungdomar, med mera. Inte minst skulle det kunna sätta Skövde på kartan och ge positiva effekter på besöksnäringen.

Gällande ungdomsverksamhet inom motorhobby så menar jag också att detta är något som ger mycket tillbaka till samhället. En meningsfull sysselsättning fostrar ofta skötsamma ungdomar samtidigt som motorintresset i sig ger utövarna kompetenser inom en rad område, utanför det skattefinansierade utbildningsväsendet, som sen kan komma samhället till del. Detta kan röra sig om svetsning, lackering, elektronik, mekanik, m.m. Man kan också utgå från att motorsport bidrar till en ökad trafiksäkerhet.

En förstudie skulle kunna lyfta flera frågeställningar, som t.ex. kostnader, förmodade intäkter, externa finansiärer, miljökonsekvensbedömningar och synergieffekter för Skövde som kommun.

Med anledning av ovan anfört yrkar jag att:
Kommunen genomför en förstudie om vad det skulle innebära att ombilda Skövde flygplats till en multiarena.

Josef Fransson (SD)