riksdagen-7172Under hösten har flera sverigedemokratiska politiker lagt riksdagsmotioner som har koppling till motorhobby och motorsport. Här kommer en sammanfattning:

A-traktorer

Motion till riksdagen 2015/16:1685

av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)

Läs hela motionen här!

Förslag till riksdagsbeslut
1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för varvtalsreglering av A-traktorer och tillkännager detta för regeringen.
2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta en maxhastighet för A-traktorer på 45 km/h och tillkännager detta för regeringen.

”Reglerna kring A-traktorer är dock fortfarande utformade kring det gamla syftet med EPA-traktorerna. Bl.a. stipulerar regelverket regler kring varvtal som gör att fordonet vid maxhastigheten av 30 km/h i praktiken kör väldigt nära maximalt varvtal för motorn. Detta är extremt ineffektivt och drar långt mer bränsle och leder till större utsläpp än vad som är nödvändigt.

Eftersom A-traktorn måste byggas av en godkänd personbil är krocksäkerheten redan säkerställd för avsevärt högre hastigheter än 30 km/h. Detta gör att det ur säkerhetssynpunkt för förare och passagerare inte borde föreligga någon anledning att fordonen inte skulle få köras snabbare. Dessutom finns idag mopedbilar som idag får gå i 45 km/h med körkort som gäller även för A-traktor, så ur utbildningssynpunkt torde inga hinder föreligga.”

Motorsport och motorhobby

Motion till riksdagen 2015/16:2060

av Josef Fransson (SD)

Läs hela motionen här!

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna motorsporten och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet kopplat till motorutövande och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om teknikutveckling, entreprenörskap och kompetensutveckling kopplat till motorhobby och tillkännager detta för regeringen.

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om veteranfordonshobby och tillkännager detta för regeringen.

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om motorhobby för ungdomar och tillkännager detta för regeringen.

”Värdet av motorsport och motorhobby är stort men många gånger motarbetas utövarna från andra intressen i samhället. Därför anser jag att det är finns stor anledning att lyfta fram och visa på alla de goda sidor och den samhällsnytta som den för med sig. Motorintresse är en gemenskap som delas av gamla såväl som unga och män såväl som kvinnor av olika bakgrund. Få verksamheter kan visa upp en sådan mångfald och gemenskap som hos motorentusiasterna. Det är en arena där människor från olika generationer kan mötas och där många unga får en tydlig koppling till vuxenvärlden.

Motorsport och motorhobby ger ett stort utbyte till de aktiva. Det är för många en livsstil tar upp det mesta av den lediga tiden och är en del av den egna identiteten. För att ha möjlighet att satsa helhjärtat på motorsporten så krävs mycket även i det övriga livet, såsom att man sköter om både sig själv och sin situation i till exempel arbetslivet. Idrott i allmänhet och motorsport i synnerhet hjälper samhällets unga till skötsamhet och en meningsfull fritid.”

Representation från motorhobbyn i berörda myndigheter

Motion till riksdagen 2015/16:2042

av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Se motionen här!

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om representation från motorhobbyn och dess verksamheter och tillkännager detta för regeringen.

”I Sverige är idag organisationerna knutna till motorhobbyn kraftigt växande både på hobbynivå och inom den kommersiella sektorn, det handlar om allt ifrån radiostyrda bilar till Formel 1.

Branschen sysselsätter idag tusentals personer i Sverige inom tillverkning, service och reparationer samt försäljning mm. Detta genererar inte bara arbetstillfälle utan även stora inkomster till staten, då denna sektor växer stadigt anser jag att organisationer inom branschen som till exempel ACCS eller KAK bör få rätt till insynsplatser i dom myndigheter som tar beslut i frågor som påverkar branschen. Organisationerna kan även bli ett nyttigt bollplank för berörda myndigheter då deras specialkompetens måste anses som ett viktigt komplement.

Jag anser att regeringen bör avse att utöka samarbetet med berörda organisationer inom motorbranschen, vilket i längden kommer att underlätta både för myndigheterna samt organisationerna.”