Stadgar

Stadgar för Sverigedemokraterna Motor

Antagna 2023-06-18

§ 1. Syfte

Det övergripande syftet för SD Motor är att verka för sverigedemokratins tillväxt och ett ökat politiskt engagemang bland motorintresserade i Sverige samt att stärka motorhobbyns status i samhället.

§ 2. Säte

Sverigedemokraterna Motor har sitt säte i den kommun där ordförande är bosatt.

§ 3. Namn

Sverigedemokraterna Motor är riksorganisationens fullständiga namn. Förkortas SD Motor.

§ 4. Mål och verksamhet

Föreningens verksamhet består i att:

 • värva och aktivera medlemmar.
 • bedriva utåtriktad verksamhet.
 • anordna sociala och gemenskapshetsstärkande aktiviteter.
 • förbereda och genomföra kampanjer.
 • söka samverkan med Sverigedemokraterna.
 • aktivt motarbeta agerande inom föreningen som strider mot stadgarnas anda

§ 5. Omfattning

SD Motor verkar inom hela Sverige.

§ 6. Medlemskap

§ 6 Mom. 1. Medlemskap

Varje person som är medlem i Sverigedemokraterna och inte tillhör annan partipolitisk organisation och därmed jämförbar organisation på nationell nivå och som vill verka för Sverigedemokraterna Motors syften samt ställer sig dessa stadgar till efterrättelse kan vara medlem i SD Motor. Utesluten medlem som ånyo söker medlemskap ska först godkännas av SD Motors styrelse innan dennes medlemskap blir giltigt. Medlemskap gäller tills att medlemskap i Sverigedemokraterna upphör eller att en sådan begäran inkommer.

§ 6. Mom. 2. Medlemmars rösträtt

Medlemmar äger tillträde, rätt att yttra sig och rätt att avlägga sin röst vid beslutande möten i enlighet med aktuell medlemsregistrering under förutsättning att anmälan om deltagande skett inom utsatt anmälningstid. För rösträtt vid ordinarie årsmöte krävs att medlemskapet är bokfört senast den 7 april innevarande år. För rösträtt i egenskap av styrelseledamot krävs enbart ett aktuellt registrerat medlemskap. Hedersmedlem innehar ingen rösträtt.

§ 6. Mom. 3. Registrering av medlemskap

Sverigedemokraterna Motor registrerar och geografiskt klassificerar varje medlem i enlighet med den folkbokföringsadress som partiet tidigare har kännedom om i enlighet med sverigedemokraternas register. En medlem anses tillhöra den region och den arbetsgrupp som motsvarar den aktuella folkbokföringsadress som anges i Sverigedemokraternas medlemsregister. Ett fullvärdigt medlemskap förutsätter därmed att medlemmen finns registrerad i Sverigedemokraternas register.

§ 6. Mom. 4. Medlemsavgiften

Medlemskap är gratis förutsatt att man är medlem i Sverigedemokraterna. Lokal medlemsavgift får inte förekomma.

§ 6. Mom. 5. Uteslutning

Uteslutning av medlem som skadar partiets eller föreningens anseende verkställs av SD Motors styrelse med omedelbar verkan. Medlemmen i fråga ska före beslutets fattande beredas tillfälle att yttra sig. Eventuell erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

§ 6. Mom. 6. Utestängning

En person som bedöms olämplig som medlem kan registreras som utestängd. Utestängning avser en person som inte är medlem men som alltjämt finns registrerad i egenskap av till exempel före detta medlem eller medlemsansökare. Utestängning verkställs av registeransvarig på anmodan av SD Motors styrelse. En utestängd person kan vända sig till SD Motors styrelse och begära att utestängningen upphävs.

§ 7. Årsmöte

§ 7. Mom. 1. Årsmötets status

Sverigedemokraterna Motors högst beslutande organ är årsmötet.

§ 7. Mom. 2. Kallelse till årsmöte

Till föreningens Årsmöte kallas alla SD Motors medlemmar. Kallelse ska skickas ut av styrelsen senast trettio dagar före årsmötet. Motioner, förslag och diskussionsärenden ska skickas ut senast fjorton dagar före Årsmötet till medlemmar som anmält sig inom utsatt anmälningstid. Handlingar behöver endast skickas via e-post.

§ 7. Mom. 3. Datum för årsmötet

Föreningen ska hålla ordinarie årsmöte inom perioden den 1 maj till 30 juni.

§ 8. Mom. 4. Val av styrelse

Vid ordinarie årsmöte ska styrelse väljas, bestående av tre till elva ledamöter, jämte två till sju suppleanter. Bland ordinarie ledamöter ska ordförande och vice ordförande väljas.

§ 8. Mom. 5. Fyllnadsval av styrelse

Styrelseledamöter och suppleanter som avgått får ersättas vid extra årsmöte. Antalet styrelseledamöter och suppleanter får inte utökas vid extra årsmöte.

§ 8. Mom. 6. Omröstning vid årsmöte

All omröstning vid årsmöte ska ske öppet med undantag av votering vid personval som ska vara sluten. Oavgjord omröstning avgörs genom lottning. Röstberättigad har rätt att föra reservation avseende årsmötesbeslut till protokollet.

Vid omröstning i personval sker först slutet provval för att se om absolut majoritet finns för valberedningens helhetsförslag. Om sådan majoritet finns anses valberedningens helhetsförslag ha vunnit. Om inte absolut majoritet uppnås för valberedningens förslag ska de röstberättigade föra upp det antal namn på en valsedel som valet avser. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig.

Vid omröstning tillämpas enkel majoritet av inlämnade giltiga valsedlar.

Om omröstningen avser flera platser, utan inbördes rangordning, är de personer valda vars namn finns med på mer än hälften av de giltiga valsedlarna.

Ska flera platser tillsättas med inbördes rangordning ska varje plats betraktas som separat val, om valberedningens helhetsförslag inte vinner absolut majoritet i provval. Om inte enkel majoritet uppnås för samtliga platser görs valet om för de platser som kvarstår. Den kandidat som fanns med på minst antal valsedlar är dock inte längre valbar. Om det är oavgjort vem som fanns med på minst antal valsedlar avgör lotten. Om två eller flera kandidater inte finns med på någon valsedel är ingen av dessa valbar. Om kandidaterna är mer än dubbelt så många som antalet platser är de två som fanns med på minst antal valsedlar inte längre valbara i nästa valomgång. Valet görs om tills alla platser är tillsatta med enkel majoritet.

§ 8. Mom. 7. Motionsrätt vid årsmöte

Vid föreningens årsmöte har varje medlem motions- och nomineringsrätt.

§ 8. Mom. 8. Datum för motioner, förslag och nomineringar

Alla motioner, framställningar och övriga förslag som behandlas vid årsmöte ska vara föranmälda. Detta gäller även nomineringar till förtroendepost. Vid nyval till förtroendepost ska kandidaten dessutom skriftligen godkänna sin kandidatur. Motioner, förslag och framställningar ska vara styrelse tillhanda senast den 1 april. Styrelsen äger rätt att godkänna sent inkomna motioner, förslag och framställningar. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 april. Valberedningen har rätt att godkänna sent inkomna nomineringar tills dess att handlingarna sänts ut i andra kallelsen. Nomineringar till val av valberedning ska vara SD Motors styrelse skriftligen tillhanda senast den 1 april. Styrelsen äger rätt att godkänna sent inkomna nomineringar till valberedning.

§ 8. Mom. 9. Styrelsens yttrande över motioner

Styrelsen bör lämna yttrande över motionerna till årsmötet.

§ 8. Mom. 10. Inbjudningar till årsmöte

Styrelse, äger rätt att särskilt inbjuda personer att närvara vid årsmötet.

§ 8. Mom. 11. Årsmötets dagordning

Vid ordinarie årsmöte ska förekomma:

1. Årsmötets öppnande

2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

5. Godkännande av dagordningen

6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande

7. Fastställande av röstlängd

8. Styrelsens och revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

11. Fastställande av antal suppleanter i styrelsen

12. Val av ordförande

13. Val av vice ordförande

14. Val av andre vice ordförande

15. Val av övriga ledamöter

16. Val av suppleanter

17. Val av två revisorer

18. Val av en revisorsuppleant

19. Val av valberedning, tre till fem ledamöter

20. Framställningar och förslag från styrelsen

21. Motioner

22. Framställningar från medlemmar

23. Årsmötets avslutande

24. Övriga ärenden för diskussion

§ 8. Mom. 13. Fullmakter vid årsmöte

Medlem får inte ge fullmakt åt annan att rösta.

§ 9. Extra årsmöte

§ 9. Mom. 1. Beslut om extra årsmöte

Styrelsen kan besluta om att kalla till extra årsmöte.

§ 9. Mom. 2. Dagordning vid extra årsmöte

Styrelsen beslutar om dagordning vid extra årsmöte. Styrelsen kan meddela att motionsrätt föreligger. Styrelsen ska också meddela eventuell ny nomineringsperiod.

§ 9. Mom. 3. Rösträtt vid extra årsmöte

Tillämpas § 7. Mom. 2.

§ 9. Mom. 4. Övriga bestämmelser vid extra årsmöte

Kallelse, rösträtt, fullmakter och inbjudningar följer samma regler som vid ordinarie årsmöte.

§ 10. Styrelse

§ 10. Mom. 1. Dagordning konstituerande styrelsemöte

Efter årsmöte ska styrelsen snarast möjligt hålla konstituerande styrelsemöte. Vid konstituerande styrelsemöte ska förekomma:

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

5. Upprättande av närvaro och röstlängd.

6. Godkännande av dagordning.

7. Val av sekreterare.

8. Val av kassör.

9. Val av firmatecknare, två till tre. Dessa ska teckna firma minst två i förening.

10. Val av medlemsregisteransvarig.

11. Mötets avslutande.

12. Övriga ärenden för diskussion.

§ 10. Mom. 2. Styrelsens status

Styrelsen är föreningens ledning och är högsta organ då dess årsmöte ej är samlat. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

§ 10. Mom. 3. Adjungerade vid styrelsemöten

Styrelsen har rätt att till sig adjungera det antal personer den så finner lämpligt. Adjungerad har yttranderätt men ej förslagsrätt eller rösträtt.

§ 10. Mom. 4. Styrelsens funktionärer

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

§ 10. Mom. 5. Kallelse till styrelsemöten

Styrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande. Denne ska snarast och senast inom en månad kalla till sammanträde om minst hälften av styrelsens ledamöter så begär. Suppleanterna kallas till styrelsens sammanträden. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår. Kallelsen bör skickas ut 20 dagar före styrelsemötet om inte ett fastställt kalendarium godtagits. Samtliga handlingar för anmälda ärenden bör skickas till ledamöterna senast en vecka före.

§ 10. Mom. 6. Styrelsens beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då minst majoriteten av antalet röstberättigade är närvarande. Ärenden ska vara föranmälda för att kunna beslutas. Sista dag att anmäla ärenden framgår av den enskilda styrelsens egen arbetsordning.

§ 10. Mom. 7. Rösträtt vid styrelsemöten

Varje ordinarie ledamot har en röst. Närvarande suppleanter erhåller rösträtt i de fall de inträder som ledamöter. Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning, med undantag av votering i personval som ska vara sluten. Vid öppen omröstning har styrelsens ordförande utslagsröst, oavgjord sluten omröstning avgörs genom lottning. En ledamot har rätt att föra reservation avseende styrelsebeslut till protokollet. Suppleanterna har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att anteckna sin mening till protokollet.

§ 10. Mom. 8. Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att:

 • verka för måluppfyllelse
 • handha ekonomin
 • till årsmöte lämna årsredovisning och verksamhetsberättelse
 • inom sig utse två firmatecknare i förening
 • protokollföra fattade beslut
 • dokumentera styrelsemötesprotokoll, årsmötesprotokoll, årsredovisning och andra viktiga handlingar

§ 11. Styrelseutskott

§ 11. Mom. 1. Verkställande utskott

SD Motors styrelse kan välja ett verkställande utskott som sköter det dagliga arbete som annars skulle åligga SD Motors styrelse att besluta. Styrelsen bestämmer delegationsordning.

§ 11. Mom. 2. Övriga utskott

För handläggning av olika typer av ärenden kan styrelsen utse utskott. Ett utskott sammanträder på kallelse av utskottets ansvarig och är beslutsmässigt om minst tre fjärdedelar av dess ledamöter är närvarande. Det åligger varje utskott att protokollföra fattade beslut eller förslag som överlämnas till SD Motors styrelse för beslut.

§ 12. Revision

§ 12. Mom. 1. Årsredovisning

Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Styrelsen ska i god tid före årsmötet överlämna årsredovisningen och övriga handlingar som berör förvaltningen till revisorerna.

§ 12. Mom. 2. Budget och verksamhetsplan

Styrelsen kan upprätta budget och verksamhetsplan. Om styrelsen gör detta ska budgeten räknas per kalenderår och ingå i årsredovisningen. Årsmöte får inte fastställa budget.

§ 12. Mom. 3. Revisorer

Föreningens årsmöte utser en revisor jämte en revisorsuppleant.

§ 12. Mom 4. Revisionsberättelse

Revisorerna ska lämna revisionsberättelsen till styrelsen i god tid före årsmötet, med av eller tillstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen ska grunda sig på granskning av styrelsens och utskottens protokoll samt årsredovisningen.

§ 13. Valberedning

Personval vid årsmöte ska förberedas av en valberedning bestående av tre till fem ledamöter valda vid föregående årsmöte, varav en ledamot är sammankallande. Valberedningens förslag ska presenteras i handlingarna inför årsmötet. Övriga nomineringar presenteras separat. Valberedningen äger rätt att ta del av styrelsens och utskottens protokoll samt räkenskaperna. Ledamot av valberedningen får inte samtidigt vara ledamot av styrelsen.

§ 14. Arkiv

Revisionsberättelser, valberedningsförslag och styrelseförslag arkiveras.

§ 15. Stadgarna

§ 15. Mom. 1. Ändring av stadgarna

Ändringar av SD Motors stadgar för endast beslutas av föreningens ordinarie årsmöte med två tredjedelars majoritet eller med två enkel majoritet av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 15. Mom. 2. Lokala stadgar och regler

Lokala stadgar får inte förekomma separat från föreningens stadgar.

§ 16. Arbetsgrupper

§ 16. Mom. 1. Omfattning

En arbetsgrupp kan omfattas av en kommun eller inom flera intilliggande kommuner inom en riksdagsvalkrets. Arbetsgrupperna tillhör Sverigedemokraterna Motor och omfattas även av föreningens allmänna stadgar. Med arbetsgrupp avses en grupp vars namn och existens blivit godkänt av SD Motors styrelse. Lokala och regionala arbetsgrupper får ej ha egna styrelser eller egen ekonomi.

§ 16. Mom. 2. Namn

Lokala och regionala arbetsgrupper ska heta enligt sin geografiska benämning. Exempel är: SD Motor Norra, SD Motor Skaraborg, SD Motor Jönköping.

§ 16. Mom. 3. Mål

Arbetsgruppers mål är att:

 • sprida SD Motors information
 • aktivera medlemmar och värva nya
 • rapportera aktiviteter och förslag till styrelsen
 • aktivt motarbeta agerande inom föreningen som strider mot stadgarnas anda

§ 16. Mom. 5. Godkännande av lokala och regionala arbetsgrupper

En arbetsgrupp ska vara godkänd av SD Motors styrelse. SD Motors styrelse beslutar om regionens geografiska begränsning. Styrelsen ska också godkänna sammankallande för arbetsgrupp.

§ 16. Mom. 6. Insynsmöte

SD Motors styrelse kan kalla till gemensamt möte med lokala och regionala arbetsgrupper om särskilda skäl föreligger. Kallelse till sådant möte ska vara arbetsgruppens ansvarig tillhanda fem dagar före mötet.

§16. Kontaktpersoner

Varje partidistrikt inom Sverigedemokraterna har möjlighet att utse en kontaktperson för SD Motor. En kontaktperson ska vara medlem i SD Motor. Kontaktpersonens uppgift är att fungera som länk mellan SD Motor och partiets olika distrikt.